tajrīd (tedžrîd)

tesavvuf: oslobađanje; kidanje svih veza sa stvarima Ovoga Svijeta; savršeni tajrīd je zajubljenikovo oslobađanje ne samo od stvari ovozemnoga života i sâmoga sebe, već i od sâme drage . (N. Pourjavady)