Jevmu-l-arefe (Tekbiri tešrik)

Hazreti pîr Abdul Kâdir Gejlânî navodi hadis u kojemu Muhammed, alejhisselam, kaže: "Kada nastupi deset dana zul-hidždžeta pojačajte pokornost (Allahu). Jer to su dani kojima je Allah dao posebnu vrijednost i učinio noći tih dana svetim kao i sâme dâne. Pa ko klanja u jednoj od tih noći, (naravno, Noć Arefata nastupa nakon akšama prije dana Arefata, znači ako je Dan Arefata subota, noć u kojoj treba klanjati je petak nakon akšama, odnosno u posljednjoj trećini noći, a to je prije nastupa sabahskoga vremena za subotu po vaktiji) u posljednjoj trećini, četiri rekata, učeći na jednome rekatu Fatihu, Kul e‘ûzu bi Rabbil felek i Kul e‘ûzu bi Rabbin-nâs, suru Ihlâs (Kul Huvallâhu Ehad) tri puta i Ajetul Kursiju (Allâhu lâ ilâhe illâ Hûvel Hajjul Kajjûm), i tako i na ostala tri rekata; potom, kada preda selam, podigne ruke i prouči:.."

Datum