Fetve Vijeća za fetve u Bosni i Hercegovini

Fetve Vijeća za fetve BiH (12)

Napomena
Preporod, br. 21/815, 01. novembar 2005.; na pitanja odgovora dr. Enes Ljevaković

 

Pitanja:

 

1. Može li se klanjati dženaza namaz pripadniku romske populacije ako ni je član Islamske zajednice niti dolazi u džamiju?

2. Da li je šerijatski opravdana prak sa bratimljenja nekih džemata?

3. Koliko je članova IZ potrebno za formiranje novog džemata?

Fetve Vijeća za fetve BiH (11)

Napomena
Preporod, br. 20/814, 15. oktobar 2005.; na pitanja odgovora dr. Enes Ljevaković

 

Pitanja:

1. Imam imovinu koju sam investirao i koja mi donosi prihod, ali sam dužan dr žavi za razne dadžbine iznos koji prema šuje moj investirani imetak. Da li sam dužan izdvojiti zekjat na tu imovinu?

2. Zanima me da li je zabranjeno uređi vati stan na principima bioenergije, od nosno feng shui, s obzirom da je to, na vodno umjetnost, a zasnovana je na ki neskoj religiji (taoizmu)?

  

Odgovori:

Fetve Vijeća za fetve BiH (10)

Napomena
Preporod, br. 19/813, 01. oktobar 2005. i br. 20/814, 15. oktobar 2005.; na pitanja odgovora dr. Enes Ljevaković

 

Pitanja

 

1. Da li je dozvoljeno naklanjavati na maz između ikindije i akšama, budući da se vrati s posla, a već je isteklo podnev sko vrijeme. Hoće li prvo klanjati pod nevski pa onda ikindijski fard, ili će pod nevski fard naklanjati u akšamsko vrije me?

2. Ako iz Švicarske, u kojoj živi na pri vremenom radu, doputuje u Bosnu na sedam dana, hoće li skraćivati četverore katne namaze cijelo vrijeme boravka ili samo dok putuje?

Fetve Vijeća za fetve BiH (9)

Napomena
Preporod, br. 18/812, 15. septembar 2005. i br. 19/813, 01. oktobar 2005.; na pitanja odgovora dr. Enes Ljevaković

 

Pitanja:

1. Kupujem i prodajem stvari, kao npr. mobitele, ali nemam registrova nu firmu. Da li su mi dozvoljene te pare s obzirom da ne plaćam nikakav porez?

2. Da li je dozvoljeno proslav ljanje rođendana s mevludom, učenjem Kur'ana i da li je uopće dozvoljeno sla viti, čestitati i kupovati darove za ro đendan?

3. Ako smo pozvani na nečiju sedminu ili četeresnicu, smijemo li se okupljati kod ožalošćenog? Poznato mi je da je to adet, ali da li je bliži dobrom ili lošem?

Fetve Vijeća za fetve BiH (8)

Napomena
Preporod, br. 17/811, 1. septembar 2005., str. 15.; na pitanja odgovora dr. Enes Ljevaković

 Ispravka:

U Preporodu od 15.08.2005. god., u odgovoru na prvo pitanje čitaoca M. I. iz Čikaga, potkrala se omaška tako da umjesto riječi na Mini treba da sto ji: na Arefatu.

Pitanje: 1. Želio bih da pojasnite fikhsko pravilo o pitanju učenja “Tundžina sala vata” kao sastavnog dijela zikra poslije namaza, i 2. da pojasnite koja je funkci ja fetva-i emina, te da li se imami, upo sleni u Islamskoj zajednici, moraju pri državati njegovih fetvi, pita Mevludin Smajlović iz Sarajeva.

Fetve Vijeća za fetve BiH (6)

Napomena
Preporod, br. 14-15/808-809, 15. juli 2005.; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković

 Pitanje: Emir iz dijaspore pita: Uvaženi profesore,

Mnogi naši džemati u dijaspori obavljaju tevhide sa učenjem hatmi i Ja-sina povodom obilježavanja desetogodišnjice genocida nad muslimanima Srebrenice. Interesira me da li ovakav način obilježavanja zločina u Srebrenici ima ikakve osnove u vjeri i postoji li neki drugi način da se sve to obilježi?

Konstituirano Vijeće za fetve (Fetve-i medžlis) u Bosni i Hercegovini

Napomena
Preporod, br. 8/802, 15. april 2005., str. 10.,11.

 

1. Konstituirano Vijeće za fetve (Fetve-i medžlis) u Bosni i Hercegovini

FETVA JE, PREMA DEFINICIJI U ISLAMSKOJ PRAVNOJ NAUCI-FIKHU, OBAVIJEST O ŠERIJATSKOJ NORMI (HUKM), DATA NA OSNOVU ŠERIJATSKIH DOKAZA, IZREČENA NAKON POSTAVLJENOG PITANJA.

Fetve Vijeća za fetve BiH (5)

Napomena
Preporod, br. 13/807, 1. juli 2005.; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković

 Pitanje: Muradif Rekić iz Banja Luke po stavio je sljedeća pitanja: 1. Da li mi je dozvoljeno klanja ti noćni namaz ako se probudim u neko doba noći, a već sam ranije klanjao vitr-namaz? 2. Da li je dozvoljeno poslije za vršetka namaza (proučena nama ska dova i Fatiha) ostati sjediti i učiti neke dove (za hajr, nafaku, sreću i sl.) na bosanskom jeziku, a ako nije dozvoljeno da li se može učiti istigfar i da li su ta učenja no votarija? 3. Da li je dozvoljeno na sedž di učiti osim “subhane rabbijel e‘ala” još neku kraću dovu kao npr. “rabbenagfirli ve li validejje”?

Fetve Vijeća za fetve BiH (4)

Napomena
Preporod, 12/806, 15. juni 2005.; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković

 Pitanje: Enver Husnić, imam MIZ Mostar, u svom pitanju kaže: Imam sam u džamiji Tabačici na području Medžlisa IZ Mostar. Nedavno se nisam složio sa jednom odlukom predsjednika Medžlisa. Naime, dozvolio je da se u sklopu već spomenute džamije otvori suvenirnica. Taj dio džamije koji je predviđen za suvenirnicu nalazi se odmah iza mahfila, ali je definitivno dio džamije predviđen za ženski dio džemata. Koliko sam ja upoznat, trgovine u džamiji nema i ne treba da bude. Možete li mi reći da li je ova odluka ispravna i smatra li se halalom?