Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
33. Al-Ahzab - Saveznici (Medina - 73 ajeta)

1

Korkut:

O Vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj – Allah, uistinu, sve zna i mudar je –

42. Aš-Šura – Dogovaranje (Mekka - 53 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm

78. An-Naba' - Vijest (Mekka - 40 ajeta)

1

Korkut:

O čemu oni jedni druge pitaju?

79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju (Mekka - 46 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi onih koji čupaju grubo,

3. Ali 'Imran - Imranova porodica (Medina - 200 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

58. Al-Mugadala - Rasprava (Medina - 22 ajeta)

1

Korkut:

Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala – a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah, uistinu, sve čuje i sve vidi.

81. At-Takwir - Prestanak sjaja (Mekka - 29 ajeta)

1

Korkut:

Kada sunce sjaj izgubi,

83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju (Mekka - 36 ajeta)

1

Korkut:

Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

4. An-Nisa' - Žene (Medina - 176 ajeta)

1

Korkut:

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.

16. An-Nahl - Pčele (Mekka - 128 ajeta)

1

Korkut:

Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

17. Al-Isra' - Noćno putovanje (Mekka - 111 ajeta)

1

Korkut:

Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

5. Al-Ma'ide - Trpeza (Medina - 120 ajeta)

1

Korkut:

O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti; dok obrede hadža obavljate, nije vam dozvoljeno loviti. Uistinu, Allah propisuje što On hoće.

1. Al-Fatiha – Pristup (Mekka - 7 ajeta)

1

Korkut:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

73. Al-Muzzammil - Umotani (Mekka - 20 ajeta)

1

Korkut:

O ti, umotani! –

104. Al-Humaza - Klevetnik (Mekka - 9 ajeta)

1

Korkut:

Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,

56. Al-Waqi'a - Događaj (Mekka - 96 ajeta)

1

Korkut:

Kada se Događaj dogodi –

57. Al-Hadid - Gvožđe (Medina - 29 ajeta)

1

Korkut:

Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri.

61. As-Saff - Bojni red (Medina - 14 ajeta)

1

Korkut:

Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, On je Silni i Mudri!

86. At-Tariq – Danica (Mekka - 17 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi neba i Danice!

8. Al-Anfal – Plijen (Medina - 75 ajeta)

1

Korkut:

Pitaju te o plijenu. Reci: "Plijen pripada Allahu i Poslaniku." Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.