Pitanja i odgovori (62): Božiji antropomorfni Atributi

Esselamu alejkum!!
Zanima me da li su sljedeći hadisi tačni?
1.Ebu Hurejre prenosi od Poslanika, a.s.: „Dženet i džehennem su imali
prepirku, svaki je pokušavao da dokaže svoju prednost nad drugim.
Onda je Džehenem rekao: 'Ja sam privilegovan prisustvom oholih i moćnih
ljudi u sebi.' Dženet reče: 'Ne znam zašto nije nikom, osim slabim i skromnim, dozvoljeno  da boravi u meni?!,' pa se Bog obrati Džennetu: 'Ti si Moja Milost i kroz tebe Ja Svoje robove obasipam milošću.' Onda reče Džehenemu: 'Ti si Moj gnjev, i kroz tebe, Ja kaznjavam one koje želim da kaznim. Svako od vas će biti pun.'
Međutim, Džehenem neće biti ispunjen, pa će Allah ubaciti Svoju nogu u
njega. Tad ce Džehenem uzviknuti: 'Dosta! Dosta!' Na taj način ce Džehenem biti pun, jer Allah nije nepravedan prema nikom. Što se tiče Dženeta, On će posebno stvoriti nova stvorenja da ga ispuni.“
2.Taberi, Ibn Esir i Sujuti u svojim Tefsirima prenose sljedeće od halife Omera:
Jednom je kod Poslanika, a.s., došla neka žena i preklinjala ga: „Zamoli se da ja budem sa onima koji će ući u Dženet!“ Poslanik, a.s., uskliknu Allahovo Ime i reče: „Allahova Stolica je široka kao nebo i Zemlja; i ona škripi pod teretom kao novo sedlo pod težinom čovjeka, a On prevazilazi Stolicu po četiri prsta sa svake strane!!“
3.Hadis koji kaže: „Allah je original a čovjek je njegov odraz.“ (knjiga pod
nazivom „Tako je govorio Muhammed a.s.“)
4.Hadis koji kaže da će Allah svojim stopalom pritisnuti Džehennem kada se
on napuni!!??
Ono što me je navelo da posumnjam u tačnost navedenih hadisa je govor Allaha, dž.š.: „Allahu nije ništa slično“(eš-Šura, 11.), zatim „Njemu niko ravan
nije“ (Ihlas, 4.), te „Ništa sa Allahom ne uspoređujte“ (en-Nahl, 74.)!
Također mi je poznat i hadis: „Ko na mene slaže nešto što nisam rekao sebi je pripremio mjesto u vatri.“
Unaprijed hvala i esselamu alejkum!
P.S.
Mnogima sam se obratio ali mi nisu znali odgovoriti.
Hvala!!

Odgovor

Na pitanja odgovaraju: hafiz Kenan Musić i Kenan Čemo
 
Što se tiče prvog hadisa njega bilježi el-Buhari u knjizi Tefsira tumačenje ajeta iz sure Kāf, kada Džehennem bude pitan i odgovor dadne. Ibn Hadžer el-Askalani u Fethul-Bariju (komentaru na Buharijinu zbirku hadisa) pojašnjava značenje riječi „noga“, pri čemu se suština svodi na nužnost negiranja bilo kakve sličnosti sa stvorenjima što je mezheb i ranih učenjaka i, u načelu, generacija koje su došle kasnije.
Što se tiče drugog hadisa, zbog ograničenosti vremena, još ga nismo našli, tako da on, zasad, ostaje otvoren.
Što se tiče trećeg hadisa, u kojem se kaže: „Kada se jedan od vas bori sa svojim bratom neka ne udara lice jer je Allah, dž.š., stvorio Adema u Svojoj Slici (alā Suretihī),“ njega bilježi Muslim u Kitabul-birru, poglavlje o zabrani udaranja lica. Komentar imama en-Nevevija (komentator Muslimove zbirke hadisa) je u suštini sličan komentaru Askalanija. Stav svih učenjaka je da se ne želi potvrditi posjedovanje ljudskih osobina Stvoritelju. Konkretno, imam Nevevi navodi tri mišljenja o čijem se sūretu (liku, slici, formi) radi, dakle na koga se odnosi spojena zamjenica „...hi“. Prema prvom mišljenju odnosi se na Adema, a.s. Drugo mišljenje je da se odnosi na brata kojeg udara. Treće je da se odnosi na Allaha, dž.š., ali se radi o pripisivanju časti a ne stvarnoj vezi, kao što, primjerice, Allah, dž.š., kaže za devu u Kur’anu nākatullāhi (Allahova deva), ili bejtullāh (Allahova kuća).
Poznato je da se u Kur’anu spominju i izrazi poput npr. Božije Ruke i slično. Jasno je da Božija Ruka nije isto što i ljudska ruka, ni u kakvom obziru. Iako ima tumačenja da je u konkretnom slučaju Božija Ruka izraz za Njegovu moć, generalni stav ehli-sunnetskog učenja jeste da Božije antropomorfne Atribute treba razumijevati niti u doslovnome niti u metaforičkome značenju.
Konačno, što se tiče četvrtog hadisa, riječ je o prvom hadisu samo njegovoj skraćenoj verziji, gdje je riječ „noga“ zamijenjena riječju „stopalo“.
Svi navedeni ajeti kod uleme (islamskih učenjaka) jesu jasni ajeti i negiraju antropomorfistička tumačenja Kur’ana i Sunneta. Suština je vjerovati u muhālefetun lilhavādis (razlikovanje od stvorenja) kao temeljnu osobinu Uzvišenog. Tada problem biva riješen.