Pitanja i odgovori (25): o lingvistici Imena dragoga Boga, Jedinoga: Allah

Jedna naša čitateljka iz Makedonije postavila je dva pitanja:
1)    Zašto se dragi Bog u Kur’anu uglavnom objavljuje preko prvog lica množine (Mi)?
2)    Zašto je Božije Ime Allah muškog roda?

Odgovor

1)    Na vaše prvo pitanje dat ću tri odgovora koja jedan drugog ne isključuju:
·        Češča upotreba zamjenice „Mi“ nego „Ja“ jeste znak iskazivanja počasti dragom Bogu. I među nama na ovome svijetu imamo primjer za to. Konkretno, vlastito oslovljavanje engleskih kraljica sve donedavno bilo je sa „mi“ a ne „ja“. Tako je engleska kraljica u svoje vlastito ime govorila „mi“ a ne „ja“.
·        S obzirom da je ogromna većina Kur’ana objavljena preko meleka (anđela) Džibrila (Gabrijela) poslaniku Muhammedu, neka je mir na njega, već taj odnos Bog – Džibril – Poslanik dopušta da se upotrijebi zamjenica „Mi“. Ono što je bitno, ajet (kur'anski stavak) u kojemu stoji to „Mi“, tretira nešto što je uradio melek Džibrili-Emin (Gabrijel) po Božijemu  naređenju.
·        Ovo posljednje tumačenje već zalazi u domen islamske teologije, napose ezoterizma. Samo ukratko ću se osvrnuti i na njega. Naime, prema učenju islama dragi Bog ima 99 Lijepih Imena kroz koja se On objavljuje u ovome svijetu. Svako Ime podrazumijeva poseban obzir Božijeg savršenstva. Tako kad se kaže „Mi“, uvjetno rečeno, može se misliti i na Božija Imena kao Njegove objaviteljske vidove u ovome svijetu.
2)    Prije svega, uzvišeni Allah je iznad svakog spola i spolnosti, tj. niti je muško niti žensko. U Kur'anu se, između ostaloga, kaže: O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jedne duše stvara, a od nje je i drugu njenu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. (4:1)
Arapski jezik ne poznaje srednji rod, već samo muški i ženski. Prema tome, muški rod Božijeg Imena Allah čisto je jezičke naravi.
Nadalje, u arapskom jeziku se za skupinu žena kaže „hunne“ („one“), a ako se među njima nalazi makar jedan muškarac kaže se „hum“ („oni“) a ne „hunne“ („one“), što će reći da je muški rod jezički (lingvistički) jači od ženskog.
Isto je i u bosanskome jeziku. Naprimjer, „One su sjedile na klupi. Kasnije im se pridružio Hasan. Nakon sahat vremena ja sam prolazila pokraj njih a oni su i dalje sjedili“.
Prema tome, stvar je samo u jeziku a ne u biti.