maĥw (mahv)

tesavvuf: brisanje: Ovaj pojam označava brisanje egzistencije zaljubljenoga i ima tri stupnja: 1) najniži stupanj - mahv pokuđenih svojstava; 2) srednji stupanj - mahv pokuđenih i pohvaljenih svojstava; 3) najviši stupanj - mahv (sâme) egzistencije osobe. U suprotnosti sa svakim (stupnjem) mahva stoji određeni stupanj ithbāt -a (v. ithbat). (Usporedi: Sahrawardi, str. 88.-89.) (N. Pourjavady)